Rehabilitering og oppgradering - BOB BBL

Rehabilitering og oppgradering

Alle bygningsdeler har en levetid, og må på et tidspunkt skiftes ut. Nye materialer, produkter og myndighetskrav gir muligheter for oppgradering, modernisering og større komfort. 

Slike prosjekter kan være omfattende og kompliserte, og har stor økonomiske betydning for boligselskapet. Et boligselskap er juridisk sett å betrakte som en »virksomhet», og er blant annet ansvarlig for å oppfylle Byggherreforskriften og Internkontrollforskriften.  Derfor er det viktig å ha en profesjonell aktør med på laget.

BOB bistår i alle faser, fra ide til ferdig prosjekt, og overtar boligselskapets forpliktelser som byggherre.

 • Prosjektledelse, Byggherreombud, Byggeledelse
 • Rådgiving og teknisk bistand
 • Referanseprosjekter

Prosjektledelse, Byggherreombud, Byggeledelse

bilde_label

Prosjektlederen ivaretar boligselskapets interesser i alle faser av prosjektet, og er prosjektets øverste administrative leder overfor arkitekt, rådgivende ingeniører, byggeledelse og entreprenører.

Styret holdes løpende orientert om utviklingen, og eventuelle avvik følges opp. Ønsker og behov om endringer i prosjektet ivaretas, herunder å avklare tilhørende økonomiske og fremdriftsmessige konsekvenser.

I en del prosjekter, er det hensiktsmessig å organisere prosjektet som totalentreprise. Det innebærer at totalentreprenør er ansvarlig for tekniske løsninger, prosjektering, koordinering av underentreprenører og den totale utførelse og fremdrift.

Som byggherreombud, ivaretar BOB boligselskapet interesser over for totalentreprenøren, og utfører de lovpålagte oppgaver ihht. Byggherreforskriften. 

http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=78177#Hva

Byggeledelse er et administrativt oppdrag med hovedvekt på ledelse, styring og kvalitetssikring av utførende entreprenører og leverandører. Byggeleder er byggherrens representant på byggeplassen og fungerer som bindeleddet mellom styret, prosjektledelse og entreprenørene. Oppgaven er å sikre at resultatet blir i henhold til kontrakt.  Typiske oppgaver som byggeleder har er å utarbeide administrative rutiner i byggesaken, styre økonomi og fremdrift, kontrollere teknisk og håndverksmessig utførelse, samt gjennomføre overtakelse og sluttoppgjør med entreprenørene.

Rådgiving og teknisk bistand

bilde_label

BOB gjør nødvendige tilstandsvurderinger, og er med å foreslå løsninger, gjerne i samarbeid med arkitekt. Det utarbeides ofte et forprosjekt, som beskriver alternative løsninger, kalkyler og entrepriseformer. 

Et rehab-/oppgraderingsprosjekt, gjennomgår mange faser: 

Forprosjekt

 • Tilstandsregistrering, med befaringer og rapport.
 • Utrede ulike alternativer.
 • Valg og prioritering.
 • Forprosjekt, som foreslår arkitektur, tekniske løsninger, økonomi, byggetid, entrepriseform og forutsetninger mht. regulering og byggesaksbehandling.
 • Beslutning av styret eller generalforsamling, avhengig av hva prosjektet omfatter.
 • Lånesøknad og tilsagn.
 • Beboerinformasjon, helst i møte med god pedagogisk fremstilling.
 • Søknad til kommunens byggesaksavdeling.
 • Beskrivelser og dokumentasjon som anbudsunderlag.
 • Valg av entreprenører og leverandører som tilbydere.
 • Valg av entreprenører og leverandører.
 • Kontrakter med entreprenører utarbeides.

Byggeprosjektet starter

 • Forhåndsmelding må sendes til arbeidstilsynet.
 • SHA (sikkerhet, helse og arbeidsmiljø) plan utarbeides og må koordineres i hele byggetiden.
 • (Byggherreforskriften beskriver pliktene som byggherre (styret brl) har gjennom hele bygge- eller anleggsprosessen for å sikre at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen blir ivaretatt. Byggherre kan selv velge å inneha rollen som koordinator eller utpeke en (f.eks. BOB) i denne rollen.)
 • Fremdrifts- og betalings-planer utarbeides og må godkjennes av styret.
 • Prosjekt- og byggeledelse av arbeidene i hele utførelsestiden for å sikre byggherre kontroll på fremdrift, økonomi, utførelse, kvalitet etc.
 • Økonomioppfølging med faktura kontroll opp mot en betalingsplan eller iht. utført arbeid på byggeplass.
 • Fortløpende regnskap fremlegges for styret i hele utførelsesfasen slik at styret har kontroll på påløpte kostnader i prosjektet.

Byggeprosjektet avsluttes

 • Ferdigbefaring etter alle arbeider er utført, dette kan evt. deles opp i deloverleveringer.
 • Utarbeidelse av ferdigbefaringsprotokoll.
 • FDV dokumentasjon fra alle entreprenører overleveres byggherre.
 • Sluttregnskap fremlegges.
 • Oppfølging ved reklamasjoner og garantiarbeider.

Referanseprosjekter

Nytt tak i Storåsen borettslag

Nye balkonger i  A/S Landåsleitet boligselskap III

Prestestien, 640 nye bad

Har du spørsmål eller henvendelse relatert til denne tjenesten?

Johnny Fossheim Prosjektkoordinator og fagansvarlig

976 05 581
Johnny.fossheim@bob.no

BOB BBL
Damsgårdsveien 40, Postboks 7280, 5020 Bergen – Orgnr: 948 383 268
Telefon: 55 54 74 00 | E-post: kundesenter@bob.no
Åpningstider: Kundesenter: Mandag-fredag kl. 09:00-15:00 - Resepsjon: Mandag-fredag kl. 08:00-16:00
Les mer om personvern og cookies

Webdesign og publiseringsløsning fra Argo Internett AS